Regulamin

§ 1

1. Nocleg w Obiekcie wynajmowany jest na minimum 2 doby. 

2. Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu, kończy o godzinie 10:00 dnia następnego. 

3. Na terenie domu wakacyjnego, namiotów glampingowych oraz tarasów przy basenie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i e-papierosów. Na pozostałym terenie otwartym dozwolone jest używanie wyrobów tytoniowych. 

4. W przypadku stwierdzenia, że Gość złamał zakaz palenia w miejscach niedozwolonych, Obiekt obciąży Gościa karą w wysokości 500 zł za każde naruszenie zakazu. 

§ 2

1. W związku z koniecznością potwierdzenia tożsamości Gościa oraz w celu zawarcia Umowy i wystawienia paragonu, Gość zobowiązany jest przed otrzymaniem zameldowania okazać dokument ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość. 

2. Na podstawie okazanego dokumentu tożsamości oraz po podpisaniu niniejszego regulaminu Gość zostaje zameldowany. Opłacenie pobytu potwierdza fakt zawarcia Umowy z Gościem i następuje w chwili zameldowania. 

3. W przypadku braku akceptacji pisemnej niniejszego Regulaminu nastąpi anulacja rezerwacji. 

4.Każdy Gość ma obowiązek okazania karty kredytowej w celu wykonania preautoryzacji w wysokości do 250 zł brutto od osoby dorosłej na pobyt, tytułem ewentualnych poczynionych zniszczeń lub kar związanych z nieprzestrzeganiem Regulaminu. Osoba, na którą dokonana jest rezerwacja preautoryzuje kartę za całkowitą liczbę osób ze swojej grupy (lub goście preautoryzują karty indywidualnie). Kwota blokady preautoryzacyjnej lub kaucja w gotówce zostaje zwrócona przy stwierdzeniu braku roszczeń wobec Gościa w dniu wymeldowania z obiektu. 

5. W przypadku niemożliwości okazania przez Gościa karty kredytowej w celu jej preautoryzacji, możliwe jest opłacenie kwoty kaucji gotówką ( PLN, EUR, Kč ). Obiekt odmówi zameldowania do czasu zapewnienia kaucji za pobyt. 

§ 3

1. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom nie zameldowanym w Obiekcie, meldunek może zostać wykonany przez osobę rezerwująca pobyt jako pierwszą. 

2. Osoby, które nie zostały zgłoszone w zameldowaniu mogą przebywać w Obiekcie jako goście osoby zameldowanej po zgłoszeniu ich personaliów i uzyskaniu akceptacji właściciela Obiektu od godz. 10:00 do godz. 22:00. Po godzinie 22:00 istnieje obowiązek opuszczenia Obiektu przez osoby w nim nie zameldowane. Pozostawanie osób zaproszonych przez Gości na noc lub niezgodna liczba osób z warunkami rezerwacji będzie traktowana jako rażące złamanie Regulaminu i będzie związane z zerwaniem obowiązywania Umowy zakwaterowania i wyproszeniem całej grupy z terenu Obiektu bez zwrotu kosztów całkowitego pobytu. 

3. Obiekt może odmówić kontynuacji pobytu Gościa, który podczas pobytu rażąco narusza Regulamin pobytu, wyrządzając szkodę w mieniu Obiektu, albo szkodę na osobie Gości, pracowników Obiektu albo też w inny sposób zakłóca spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu (uporczywe zakłócanie pobytu innych Gości, niestosowne zachowanie publiczne, akty wandalizmu, nieprzestrzeganie ciszy nocnej po wezwaniu ochrony w celu uspokojenia sytuacji konfliktowej). W przypadku braku akceptacji odmowy dalszego pobytu przez Gościa zostanie wezwana Policja z tytułu przebywania osób niepowołanych na terenie prywatnym. 

4. Obiekt dla Gościa który otrzyma odmowę kontynuacji pobytu w związku z rażącym naruszeniem postanowień Regulaminu nie zwróci kosztów pozostałego pobytu oraz dokona przeglądu stanu zajmowanego przez niego miejsca zakwaterowania, w przypadku powstania szkód w mieniu lub kar związanych z łamaniem postanowień Regulaminu Obiekt dokona poboru opłat z kwoty preautoryzowanej lub kaucji. Jeżeli kwoty roszczeń dla Obiektu przekroczą kwotę kaucyjną Gość jest zobowiązany do natychmiastowego uiszczenia dopłaty tytułem szkód lub kar wobec Obiektu. W razie powstanie sprzeciwu uregulowania zobowiązań zostanie skierowany pozew do Sądu rejonowego właściwego dla terenu Obiektu. 

§ 4 

1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich dla obsługi Obiektu, co umożliwi niezwłoczną reakcję. 

2. Obiekt ma obowiązek zapewnić: a. warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa, b. uszanowania komfortu i spokoju dla wszystkich Gości, c. bezpiecznego pobytu, d. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w obiekcie.

§ 5 

1. Dla każdej rezerwacji przypisany jest konkretny obiekt noclegowy i nie istnieje opcja samodzielnej zamiany obiektu noclegowego (namiotu, domu). Obiekt Stodoła zastrzega sobie prawo do odwołania/anulowania rezerwacji w przypadku złych warunków pogodowych zagrażających bezpieczeństwu lub meldowaniu osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. 

2. Obiekt nie oferuje usług wyżywienia. Goście mogą przygotowywać sobie posiłki na terenie glampingu w wyznaczonych miejscach ze względu na dedykowany w rezerwacji nocleg (stoły ogrodowe przy namiotach oraz wiata ogrodowa dla Gości glampingu lub jadalnia dla Gości domu wakacyjnego). 

3. Korzystanie z pomieszczeń przynależnych do domu wakacyjnego w tym salonu, tarasów i kuchni dostępne jest wyłącznie dla Gości rezerwujących w nim pobyt. Korzystanie z wiaty ogrodowej oraz grilli przy wiacie i namiotach dostępne jest wyłącznie dla Gości glampingu. Zabronione jest przenoszenie sprzętów pomiędzy tymi dwoma miejscami, zabronione jest palenie ognisk lub grilli poza miejscami wskazanymi przez Obiekt. 

4. Goście glampingu mogą korzystać z basenu w godzinach 07:00-23:00 (z możliwą okresową przerwą na serwis). Glamping Stodoła zastrzega sobie prawo wyłączenia z użytkowania basenu w przypadku złych warunków atmosferycznych, zanieczyszczenia wody w basenie lub awarii urządzeń umożliwiających działanie basenu. Przebywanie w basenie dzieci o wzroście poniżej 140 cm jest zabronione bez opieki dorosłych znajdujących się w basenie natomiast w przypadku dzieci niepływających obowiązkowe jest założenie odpowiednich kapoków pływackich. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających bezwzględnie nie mogą przebywać w basenie oraz na terenie tarasów przy basenowych. Basen jest niestrzeżony i Goście korzystają z niego na własną odpowiedzialność. Kara za zanieczyszczenie basenu wiążąca się z koniecznością całkowitej wymiany wody wynosi 2500 zł.

§ 6 

1. Dla bezpieczeństwa naszych Gości i przeciwdziałania aktom wandalizmu teren glampingu jest częściowo monitorowany (część wspólna w domu wakacyjnym – salon, basen, teren ogrodu oraz parkingi). 

2. Nagrania z monitoringu zapisywane są lokalnie bez transmisji do agencji ochrony i kasowane po upływie 21 dni. Zabronione jest zasłanianie, wyłączanie, przesuwanie kamer co będzie traktowane jako akty wandalizmu. 

3. Dzieci nie mogą przebywać bez opieki dorosłych na terenie domu wakacyjnego, basenu oraz namiotów. Dzieci mogą się oddalać od namiotów wyłącznie pod opieką dorosłych, w szczególności zabronione jest samodzielne wchodzenie dzieci na teren zalesiony. 

4. Zabronione jest organizowanie hucznych imprez, biesiad, wieczorów kawalerskich i panieńskich zakłócających spokój mieszkańców Obiektu oraz sąsiadów. Goście posiadający zwierzęta domowe (w szczególności psy) zobowiązani są do wyprowadzania ich za potrzebą poza teren Obiektu lub w przypadku pozostawienia nieczystości przez pupila do ich posprzątania. Zabronione jest pozostawianie zwierząt bez opieki na terenie Obiektu, w szczególności w domu wakacyjnym, namiotach lub samochodach. Za zniszczenia dokonane przez zwierzęta odpowiadają ich właściciele do wysokości naprawienia szkody. 

§7 

1. Gość obiektu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go Gości. Obiekt zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej lub kwoty kaucji Gościa za wyrządzone szkody. 

2. Gość powinien zawiadomić właściciela Obiektu o wystąpieniu szkody po jej stwierdzeniu, co umożliwi polubowną naprawę szkody. 

3. Ustala się, że polubownie roszczenia z tytułu naprawienia uzasadnionej szkody, będą realizowane w następujące sposób: 

a. usunięcie szkody poprzez naprawienie rzeczy,

b. zapłatę całości ceny uszkodzonej rzeczy 

c. zakup rzeczy o podobnych właściwościach co rzecz uszkodzona.

4. Opłata za dodatkowe sprzątanie pokoju związane z nietypowym zabrudzeniem wyszczególniona jest w części końcowej Regulaminu.

5. Kwoty opłat za główne szkody oraz kar za niestosowanie Regulaminu wyszczególnione są w części końcowej Regulaminu.

§ 8 

1. Na terenie obiektu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz. 7:00 dnia następnego. 

2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Obiektu nie może zakłócać spokojnego pobytu innych Gości w ciągu całego dnia. 

§ 9

1. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i okien. 

2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych przedmiotów elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju. 

3. Goście zobowiązani są do zamykania bram wjazdowych po każdorazowym wjeździe i wyjeździe na teren obiektu. Goście zobowiązani są do zamykania parasoli ogrodowych po zakończeniu korzystania oraz na noc. 

§ 10 

1.Obiekt nie ponosi odpowiedzialności finansowej za przedmioty wartościowe (pieniądze, biżuteria, sprzęt, itp.) należące do gości.

2. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Obiektu i korzystające z jego usług.

3. Wszelkie spory związane z nieuregulowaniem zobowiązań przez Gościa na rzecz obiektu będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze.


DOM WAKACYJNY STODOŁA  

1.opłata za dodatkowe sprzątanie domu związane z nietypowym zabrudzeniem wynosi 500 zł.   

2. opłata za zniszczenie drzwi zewn. wg kosztorysu serwisanta  

3. opłata za zniszczenie kabiny prysznicowej 2500 zł  

4. opłata za zniszczenie drzwi wewnętrznych 1500 zł  

5. opłata za zniszczenie okien. wg kosztorysu szczegółowego  

6. opłata za dewastacje mebli, sprzętów i urządzeń domowych wg kosztorysu szczegółowego  

7. opłata za zgubienie pilota do tv – 200 zł  

8. opłata za dodatkowe malowanie mocno zabrudzonych ścian 40 zł za m2  

9. inne zniszczenia lub braki w powierzonym wyposażeniu wg kosztorysu szczegółowego  

10. opłata za powstanie zniszczeń wymagających długotrwałego remontu ponad 24 godziny powodującego wyłączenie obiektu z funkcji wynajmu 1500 zł/ dzień  

NAMIOTY GLAMPINGOWE

1.opłata za dodatkowe sprzątanie namiotu związane z nietypowym zabrudzeniem wynosi 200 zł.    

2. opłata za zniszczenie pokrycia namiotu lub konstrukcji. wg kosztorysu szczegółowego  

3. opłata za zniszczenie karnisza 500 zł  

4. opłata za zniszczenie zasłon 300 zł  

5. opłata za dewastacje mebli i sprzętów namiotowych wg kosztorysu szczegółowego  

6. opłata za uszkodzenie klimatyzatora lub lamp wg kosztorysu szczegółowego  

7. opłata za zgubienie pilota do klimatyzatora – 300 zł  

8. inne zniszczenia lub braki w powierzonym wyposażeniu wg kosztorysu szczegółowego  

KARY ZA ŁAMANIE POSTANOWIEŃ REGULAMINU 

1. opłata za złamanie zakazu palenia w miejscach zabronionych 500 zł  

2. opłata za brak wyczyszczenia grilla z popiołu i resztek węgla lub brykietu po użytkowaniu 50 zł  

3. opłata za wezwanie ochrony w celu przerwania zakłócającego spokój innych Gości lub sąsiadów zachowania (zakłócenie ciszy nocnej, wandalizm, niestosowne zachowania w trakcie dnia) 300 zł  

4. opłata za brak selekcji odpadów na szkło, papier, plastik i odpady spożywcze 50 zł  

5. naruszanie przepisów PPOŻ – palenie ognisk bez zezwolenia 1000 zł  

6. naruszanie systemu CCTV – zasłanianie, przesuwanie, wyłączanie kamer – 250 zł  

7. rażące zabrudzenie basenu– 2500 zł